Довгополівська сільська рада

Тиврівського району, Вінницької області

Телефон: (04355) 2-12-62

Регламент сільської ради

Додаток до рішення №15 2 сесії Довгополівської

                                                                        сільської  ради 7 скликання від 19.11.2015 року

                                                Р Е Г Л А М Е Н Т

ДОВГОПОЛІВСЬКОЇ   СІЛЬСЬКОЇ    РАДИ

Цей регламент відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначає загальний порядок організації та діяльності  Довгополівської  сільської ради.

1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ:

 • 1.1. Сільська рада є органом місцевого самоврядування , що представляє спільні інтереси територіальної громади села.
 • 1.2. Сільська рада формується з депутатів,обраних відповідно до законодавства України і є правомочною за умови обрання не менше, як двох третин депутатів від загального складу ради. Строк повноважень  ради –  п’ять  років.

2. СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ:

 • 2.1. Основною організаційно-правовою формою роботи сільської ради є сесія. Сесія складається з пленарних засідань ради,а також засідань постійних комісій ради. Кожній сесії ради присвоюється порядковий номер в межах строку її повноважень.
 •  2.2. Першу сесію новообраної сільської ради  скликає територіальна виборча комісія не пізніше як через місяць після обрання ради у правомочному складі,її відкриває і веде голова сільської виборчої комісії. Він інформує  раду про підсумки виборів депутатів та сільського голови , визнає її повноваження.
 •  2.3. Сесії сільської ради складаються з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій сільської ради.
 •  2.4. Засідання сільської ради є відкритими і ведуться гласно. На засідання запрошуються депутати районної ради, які проживають  на території ради,представники державних органів,представники трудових колективів, а також інші особи.

Запрошення здійснює сільський голова.

Запрошені  особи не мають права втручатися в роботу сесії, зобов’язані стримуватися від схвалення чи незгоди. У разі невиконання цих вимог, вони можуть бути позбавлені права бути присутніми в залі засідань.

3. СКЛИКАННЯ  СЕСІЇ   СІЛЬСЬКОЇ РАДИ.

 •  3.1. Сесія сільської ради скликається сільським головою в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал. У разі невмотивованої відмови сільського голови, або неможливості ним скликати сесію ради, сесія скликається секретарем ради.  У разі , якщо сесія ради не скликається сільським головою чи секретарем ради у строки, передбачені цим регламентом,сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.  Рішення про скликання  сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових  випадках не пізніше як за день до сесії  із зазначенням  часу  скликання,місця проведення та питань, які виносяться  на сесію.
 •   3.2. Сесія ради є правомочною,якщо у її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу  ради. У разі відсутності встановленої кількості депутатів проведення сесії за розпорядженням голови переноситься на інший час.

4. ВНЕСЕННЯ  ПИТАНЬ  НА   РОЗГЛЯД  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ.

 

 • 4.1. Питання на розгляд сільської ради вносяться сільським головою,постійними комісіями,депутатами,виконавчим комітетом. Пропозиції з питань порядку денного можуть вноситися трудовими  колективами, громадськими об’єднаннями.
 •  4.2. Включення питань до порядку  денного сесії та порядок їх розгляду вирішується сільською радою.
 •  4.3. В кінці роботи кожної сесії депутати інформуються про те, які питання передбачаєтся розглянути на наступній сесії.
 •  4.4. План основних заходів сільської ради на рік затверджується на сесії ради наприкінці попереднього  року або на початку поточного року.                     

5.  ПІДГОТОВКА  СЕСІЇ   СІЛЬСЬКОЇ   РАДИ.

 • 5.1. Підготовку сесії сільської ради і питань, що вносяться на її розгляд організовує сільський голова і секретар ради.
 • 5.2. Доповіді,співдоповіді,проекти рішень і додатки,інші матеріали на розгляд  сесії сільської ради готують , як правило,постійні комісії ,депутати ,виконавчий комітет.
 • 5.3. Матеріали і проекти рішень,а також пропозиції і зауваження до них попередньо розглядаються постійними  комісіями.
 • 5.4. З врахуванням висновків комісій,сільський голова приймає рішення про включення питання до порядку денного сесії чи вмотивує його відхилення.
 • 5.5. Голова ради на сесії  інформує депутатів про пропозиції щодо  порядку денного.Якщо постійні комісії чи депутати наполягатимуть на включенні до порядку денного відхилених пропозицій,то вони вирішуються голосуванням.
 •  5.6. Порядок дня на сесії затверджується радою на пленарному засіданні відкритим голосуванням більшістю голосів від кількості присутніх  депутатів.

6. ПОРЯДОК  ВЕДЕННЯ  СЕСІЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ.

 •   6.1. Засідання ради відкриває,веде і закриває сільський голова або секретар  ради , в  разі неможливості  чи відмови їх- один із депутатів за рішенням ради.
 •   6.2. Головуючий на засіданнях  ради надає слово для доповідей,співдоповідей,виступів,заяв,повідомлень,довідок та відповідей на них,виносить  на голосування пропозиції депутатів та проекти рішень ради.
 •   6.3. Головуючий забезпечує порядок в залі засідань,стежить за додержанням регламенту,створює депутатам рівні можливості в обговорення питань і немає права коментувати їх виступи.
 •   6.4. Якщо виступаючий  виступає не з обговорюваного питання або порушує норми депутатської етики,головуючий може позбавити його  слова.
 •   6.5. Пленарні засідання ради і засідання постійних комісій проводяться державною мовою,діловодство ведення – на державній мові.

7. ТРИВАЛІСТЬ  ОБГОВОРЕННЯ  ПИТАНЬ.

 •    7.1. Час, необхідний для обговорення питання , визначається радою. Головуючий у необхідних випадках може за згодою сільської ради продовжити  час  для виступів.

8. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ

 •    8.1. У межах своєї компетенції сільська рада приймає рішення. Рішення ради не повинно суперечити Конституції України і чинному законодавству.
 •    8.2. Проект рішення ради спочатку приймається за основу.
 •    8.3. Пропозиції,доповнення,зміни і зауваження до проекту рішення подаються у письмовій формі,ці пропозиції голосуються тільки після того,як проект рішення буде прийнято за основу.
 •    8.4. Сільська рада може доручити постійній комісії підготувати і внести на розгляд текст проекту рішення ради.

9.  ПРОТОКОЛ СЕСІЇ.

 •    9.1. Протокол сесії сільської ради –вказується повна назва виду документа, дата і місце проведення сесії, порядковий номер сесії та скликання, загальна кількість депутатських мандатів, кількість обраних депутатів ради, кількість депутатів, присутніх на сесії та кількість присутніх запрошених осіб.  Прізвище, ім’я, по-батькові головуючого на сесії, порядок денни. В протоколі повинно бути відображено весь хід сесії, викладено зміст доповідей,виступів, запитань і запитів та відповідей на них, результати кожного голосування. До протоколу додаються списки присутніх на сесії депутатів з найменуванням та номером виборчого округу, а також списки запрошених осіб з указанням їх посад та місця роботи.

10.  ВИБОРИ СІЛЬСЬКОГО  ГОЛОВИ.

 •   10.1. Сільський голова обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого, виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки в порядку  визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.
 •    10.2. Сільський голова очолює виконавчий комітет сільської ради, головує на його засіданні.
 •    10.3. Сільський голова не має права бути депутатом будь-якої ради, (суміщати свою діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах) крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаробочий час, займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.
 •    10.4. На сільських голів поширюються повноваження та гарантії депутатів рад.

11. ЗВІЛЬНЕННЯ  СІЛЬСЬКОГО  ГОЛОВИ.

 •    11.1. Повноваження сільського голови вважаються достроково припиненими в разі :

а) його звернення з особистою заявою до сільської ради про складання ним повноважень голови ;

б) припинення його громадянства ;

в) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього ;

г) порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою ;

д) визнання його судо недієздатним,безвісти відсутнім або оголошеним таким,що помер ;

е) його смерті.

 •   11.2. повноваження сільського голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.
 •    11.3. Повноваження сільського голови можуть бути достроково припинені, за рішенням місцевого референдуму або за рішенням сільської ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу сільської ради.
 •    11.4. За наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій сільського голови незаконними,може призначити позачергові вибори сільського голови.

12. ПОСТІЙНІ  КОМІСІЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ.

 •    12.1. На першій сесії сільської ради визначає і затверджує перелік постійних комісій, встановлює їх кількісний склад.
 •    12.2. Постійні комісії обираються із числа депутатів відкритим голосуванням у складі голови і членів комісії. Заступник голови і секретар обираються на засіданні комісії.
 •    12.3. До складу комісії не можуть входити сільський голова і секретар ради.
 •    12.4. Кандидатури для обрання голів постійних комісій ради подає сільський голова.
 •    12.5. Про утворення і обрання постійних комісій сільська рада приймає рішення.
 •    12.6. Організація роботи постійних комісій сільської ради покладається на їх голів.Засідання комісій скликається в міру необхідності.

Організаційно-технічне забезпечення роботи постійних комісій покладається на виконавчий комітет сільської ради.

 •    12.7. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, в разі відсутності-заступником голови і секретарем комісії.

Протоколи підписуються головою комісії.

13. ДЕПУТАТ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ.

 •    13.1. Депутату сільської ради забезпечується можливість активної участі у сесіях ради.
 •    13.2. Депутат зобов»язаний бути присутнім на сесіях ради, засіданні постійної комісії і брати активну участь у їх роботі. У разі неможливості взяти участь у роботі сесії депутат ставить до відома сільського голову чи виконавчий комітет сільської ради.
 •    13.3. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії без поважних причин рада може розглянути питання при необхідності звернутися до виборців з пропозицією про відкликання цього депутата.

14. ЗАПИТ  ДЕПУТАТА.

 •    14.1. Депутат має право звернутися із запитом до сільського голови, керівників підприємств, установ, організацій, розташованих на території ради.
 •    14.2. Запит вноситься в усній формі або письмовій  і включається за пропозицією головуючого на засіданні до порядку денного.
 •     14.3. Орган або посадова особа,до яких звернуто запит,зобов»язані дати усну або письмову відповідьна запит на сесії ради.
 •      14.4. За результатами розгляду запиту сільська рада приймає рішення.

15.  ОСНОВНІ  ГАРАНТІЇ  ДЕПУТАТСЬКОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ.

 •   15.1. Сільська рада,підприємства,установи забезпечують умови для здійснення депутатом його повноважень.
 •   15.2. Депутат сільської ради не може бути з ініціативи адміністрації звільнений  з роботи, переведений на нижче оплачувану роботу без попередньої згоди ради.
 •    15.3. Депутат сільської ради не може бути на території ради,району,притягнуто до кримінальної відповідальності,заарештовано або піддано заходам адміністративного стягнення без згоди ради.

16. ДОСТРОКОВЕ  ПРИПИНЕННЯ  ПОВНОВАЖЕНЬ  ДЕПУТАТА   СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ.

 •    16.1. Повноваження депутата припиняються достроково за рішенням ради,яке приймається в зв»язку з обранням або призначенням депутата на посаду,заняття якої за Законом є несумісним з виконанням депутатських повноважень,або в зв»язку з обвинувачувальним вироком суду,який набрав законної сили щодо особи,що є депутатом.
 •    16.2. Повноваження депутата може бути припинено достроково за рішенням ради, яке приймається в зв’язку з особистою заявою депутата про відставку через обставини, що перешкоджають виконанню повноважень.
 •     16.3. Питання про дострокове припинення депутатських повноважень повинно бути достроково  розглянуте постійною мандатною комісією з питань депутатської діяльності та етики.

17.  ГОЛОСУВАННЯ  НА  СЕСІЇ.

 •   17.1. На засіданні ради рішення з питань,що розглядаються приймаються відкритим голосуванням.У випадках,передбачених Конституцією і законами України,цим Регламентом або за рішенням ради проводиться таємне голосування,якщо на цьому наполягає не менше половини присутніх депутатів.

Для проведення голосування і визначення його результатів,перша сесія нового скликання обирає із числа депутатів лічильну комісію.

                               18.  BИКОНАВЧИЙ АПАРАТ  РАДИ.

 •   18.1. Виконавчим органом сільської ради є виконавчий комітет ради.
 •   18.2. Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною радою. Персональний склад виконавчого комітету затверджується радою за пропозицією сільського голови.
 •    18.3. Виконавчий комітет утворюється в складі сільського голови,секретаря та членів виконкому.
 •    18.4. Очолює виконавчий комітет-сільський голова.
 •    18.5. До складу виконавчого комітету  ради не можуть входити депутати відповідної ради,крім  секретаря ради.

19. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО  САМОВРЯДУВАННЯ.

 •    19.1. Територіальні громади,посадові особи місцевого самоврядування самостійно реалізують надані їм повноваження.
 •    19.2. Органи виконавчої влади, їх посадові особи не мають права втручатися в законну діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
 •    19.3. У разі розгляду місцевою державною адміністрацією питань, які займають  інтереси місцевого самоврядування вона повинна повідомити про це посадових осіб місцевого самоврядування.
 •    19.4. Органи та посадові особи місцевого самоврядування мають право звертатися до суду щодо визнання незаконними актів органів виконавчої влади.

 

Архіви

Banerbpd 170x100
1200px Дія
Association
Mandruj Vinnuchenou